Súhlas so spracovaním osobných údajov

1. Udeľujem týmto súhlas spoločnosti MAN-SR, s. r. o., so sídlom Plzenská 49, Košice, 040 11, IČO: 362 13 501, zapísanú v obchodnom registri vedenú Okresným súdom Košice I. , vložka číslo: 13193/V (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia EU 2016/679  o ochrane osobných údajov (ďalej len „nariadenie o ochrane osobných údajov“) spracovala tieto osobné údaje:

-  meno a priezvisko

-  e-mail

-  telefónne číslo

-  doručovacia, prípadne fakturačná adresa, ak sa líši od doručovacej

                -  subjektívne záťaže organizmu

                -  dátum narodenia

2. Uvedené osobné údaje číslo 1-4 budú spracované len v rozsahu udeleného súhlasu spracovania osobných údajov k danému účelu:

-  registrácia a využívanie výhod, ako je napríklad zvýhodnená cena, zapojenie sa  do marketingových a promo akcií firmy, využívanie

    spoločnej propagácie a dotácie na  rôzne materiály využiteľné v poradniach poradcov

-  zasielanie newsletterov informujúcich o novinkách v oblasti metódy, pripravovaných akciách a novinkách v produktovom  

    portóliu na poskytnutú e-mailovú adresu maximálne 1 x mesačne, s možnosťou kedykoľvek zasielanie ukončiť

-  zasielanie tlačeného časopisu Joalis info a Infodopisu zdarma, s možnosťou kedykoľvek toto  zasielanie ukončiť

-  vybavenie objednávky tovaru a služieb

-  prihlásenie a účasť na vzdelávacích akciách usporadovaných firmou MAN-SR, s.r.o.

Tento súhlas je udelený na dobu neurčitú, s tým, že môžem kedykoľvek písomne na adrese správcu požiadať o ukončenie spracovania uvedených údajov,  s výnimkou údajov, ktoré správca musí spracovávať zo zákonných dôvodov po nevyhnutne nutnú dobu, prípadne za účelom plnenia si povinnosti správcu či príjemcu osobných údajov.

3. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujem svoj výslovný súhlas. Súhlas môžem kedykoľvek vziať späť, a to napríklad zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti:

                - e-mail: man-sr@man-sr.sk

                - adresa: MAN-SR, s.r.o., Plzenská 49, Košice, 040 11

4. Spracovanie osobných údajov je prevádzané výlučne Správcom. Osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo externí Spracovatelia:

                - poskytovatelia softwéru

                - prípadne ďalší poskytovatelia a subjekty spolupracujúce so Správcom v oblasti grafiky a marketingu

 

5. Beriem na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov mám právo:         

                - súhlas kedykoľvek odvolať

                - požadovať od Správcu informáciu, aké moje osobné údaje spracováva

                - vzniesť námietku proti spracovaniu

 - vyžiadať si u Správcu prístup k týmto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť

                - požiadať Správcu o vymazanie týchto osobných údajov

                - v prípade pochybností o dodržiavaní povinností so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na Správcu alebo na Úrad  pre ochranu

                    osobných údajov

 

6. Všetky žiadosti, sťažnosti a podnety môžete zasielať na email: man-sr@man-sr.sk, alebo zavolať na mobil: 0904 734 418

7. Údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín ani tretím osobám